Algemene Voorwaarden

 1. Algemeen

Abigail Coaching is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71626670. Abigail Coaching is gevestigd in Gouderak en opgericht door Wendy van Herk-Stam. Abigail Coaching begeleidt kinderen, jongeren en ouders waar zij dat zelf nodig achten, onder andere op het gebied van faalangst, sociale vaardigheden, pesten, examenvrees en examenbegeleiding, studiekeuzehulp en andere zaken verwant aan opvoeding, op basis van christelijke normen en waarden.

 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met Abigail Coaching en zaken die daarmee te maken hebben. Bij het verstrekken van de begeleidingsovereenkomst per e-mail wordt ook gewezen op deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden kunnen eveneens worden gedownload via de website www.abigailcoaching.nl.

 1. Begeleidingsovereenkomst

Bij het aangaan van een coachingstraject bij Abigail Coaching, ontvangt de opdrachtgever een begeleidingsovereenkomst. Hierin staat het doel van de coaching beschreven, opgesteld door de opdrachtgever, de locatie, de duur van het coachingstraject en de kosten daarvan, inclusief betalingsvoorwaarden. Deze begeleidingsovereenkomst wordt ondertekend door zowel Abigail Coaching als de opdrachtgever. Wanneer begeleiding wordt gevraagd voor een kind onder de 16 jaar oud, dienen beide gezaghebbende ouders akkoord te gaan met de begeleiding van hun kind. Van hen beiden zal daarom een handtekening worden gevraagd op de begeleidingsovereenkomst. De gezaghebbende ouder die opdracht heeft gegeven voor de begeleiding van het kind via Abigail Coaching, dient ervoor te zorgen dat de andere gezaghebbende ouder geïnformeerd wordt en daadwerkelijk toestemming verleent middels een handtekening. De opdrachtgevende gezaghebbende ouder neemt de consequenties van eventueel bezwaar van de andere gezaghebbende ouder op zich, wanneer hij of zij begeleiding vraagt voor zijn/haar kind. Abigail Coaching is niet aansprakelijk voor bezwaren en consequenties.

 1. De begeleiding: het coachingstraject.

Abigail Coaching is opgericht om hulpvragers zo goed mogelijk te begeleiden en zal haar werkzaamheden met de grootst mogelijke zorg verrichten. Een hulpvraag kan per telefoon, e-mail of via het contactformulier worden ingediend. Aan de hand hiervan ontvangt de opdrachtgever (ouder of jongere) een intakeformulier per e-mail. De ouder of de jongere vult het formulier in, zodat voor Abigail Coaching duidelijk wordt wat de hulpvraag exact inhoudt. Aan de hand hiervan wordt een kennismakingsgesprek gepland, liefst bij de ouder(s) of jongere thuis. Uiteraard kan hier in overleg van worden afgeweken. Er wordt altijd overlegd tussen Abigail Coaching en ouder(s) of het kind bij het kennismakingsgesprek aanwezig zal zijn. Aan de hand van het kennismakingsgesprek wordt door Abigail Coaching een begeleidingsovereenkomst opgesteld, waar doel, locatie, duur en kosten van de coaching in staan beschreven. Een kopie van het intakeformulier wordt bijgevoegd. Een kindsessie duurt 45-60 minuten. Een jongere- of oudersessie duurt 60-75 minuten. Tijdens het kennismakingsgesprek worden afspraken gemaakt met (indien van toepassing) de ouder(s) over tussentijdse verslaglegging. Beëindiging van het coachingstraject gebeurt in overleg met Abigail Coaching, ouder(s) indien het een minderjarig kind betreft, en kind/jongere.

 1. Locatie

Het kennismakingsgesprek vindt bij voorkeur bij de opdrachtgever of opdrachtgevende ouder(s) plaats. De coachingssessies vinden plaats bij Abigail Coaching, Weegbree 36 te Gouderak, tenzij anders overeengekomen. Bij coaching op locatie worden door Abigail Coaching reiskosten in rekening gebracht.

 1. Kosten en betalingsvoorwaarden

De tarieven van Abigail Coaching staan vermeld op www.abigailcoaching.nl. Daarnaast worden de kosten in de begeleidingsovereenkomst vermeld, aan de hand van een schatting van het aantal benodigde sessies. Het aantal sessies kan tussentijds worden verlengd in overleg met de opdrachtgever. Tarieven zijn inclusief BTW. Wanneer u/uw kind gebruikmaakt van een groepstraining, ontvangt u vooraf een factuur. Deze dient betaalt te zijn vóór aanvang van de eerste sessie. Indien het geen groepstraject betreft, ontvangt u na elke sessie een factuur, welke binnen 14 dagen via overboeking dient te worden betaald. Het is mogelijk om in termijnen te betalen, mits dit bij het kennismakingsgesprek wordt aangegeven en is opgenomen in de begeleidingsovereenkomst. Indien de factuur niet binnen de betalingstermijn is voldaan, ontvangt u per e-mail een betalingsherinnering. Wanneer betaling uitblijft, behoudt Abigail Coaching zich het recht om verdere begeleiding op te schorten tot er aan de betalingsverplichting is voldaan, en kan Abigail Coaching de factuur overdragen aan een incassobureau.

 1. Verplaatsen of annuleren van een sessie

Een coachingssessie kan 24 uur vóór de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering binnen 24 uur behoudt Abigail Coaching zich het recht om de kosten gelijk aan één coachingssessie in rekening te brengen.

 1. Geheimhouding

Abigail Coaching draagt zorg voor de geheimhouding van hetgeen tijdens een coachingstraject wordt besproken, tenzij zij wettelijk wordt verplicht tot bekendmaking.

 1. Privacy

Om zorg te dragen voor uw privacy met het oog op actuele EU-privacywetgeving, heeft Abigail Coaching een privacyverklaring opgesteld. U kunt deze vinden op www.abigailcoaching.nl. U verklaart kennis te hebben genomen en akkoord te zijn met deze privacyverklaring door middel van het ondertekenen van de begeleidingsovereenkomst.

 1. Aansprakelijkheid

Opdrachtgever (ouder of jongere) is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering. Ook blijft de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor genomen beslissing met betrekking tot zichzelf of het kind. Daarnaast zal Abigail Coaching er nooit toe aandringen om te stoppen met het gebruik van medicijnen of bezoeken aan een specialist. De aansprakelijkheid van Abigail Coaching is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat is betaald aan Abigail Coaching in het kader van de begeleidingsovereenkomst.

 1. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Bij een klacht wordt de opdrachtgever/ouder(s) verzocht om binnen 14 dagen na de situatie contact op te nemen met Abigail Coaching, zodat er een oplossing kan worden gevonden voor de situatie. Partijen kunnen een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg en middels mediation, conform het NfM Reglement, te beslechten. De kosten hiervan zijn voor eigen rekening van de opdrachtgever/ouder(s).

 1. Vindplaats en wijziging voorwaarden

De algemene voorwaarden van Abigail Coaching zijn geplaatst op www.abigailcoaching.nl. Van toepassing is steeds de versie zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de begeleidingsovereenkomst.